×
logo WIR
 
 

Przepisy szczególne dla rowerzystów

pkt1pkt2pkt3pkt4pkt5pkt6pkt7pkt8pkt9
 
 
Rowerzysta ze względu na cechy charakterystyczne pojazdu, którym kieruje nie musi stosować się do niektórych przepisów ogólnych. Między innymi:

nr
Może wyprzedzać powoli jadące pojazdy inne niż rower lub wózek rowerowy z ich prawej strony

(art. 24 ust. 12 PoRD). Obowiązują go jednak ogólne przepisy dotyczące wyprzedzania: musi być odpowiednio dużo miejsca, dostateczna widoczność i rowerzysta nie może nikomu utrudniać ruchu. Oczywiście, może też wyprzedzać z lewej.

--- obr 1 ---

nr
 Może omijać stojące pojazdy z ich prawej strony

(art. 23 PoRD) zachowując odpowiednią odległość. Omijanie z lewej jest dozwolone tylko wtedy, jeśli pojazd nie sygnalizuje zamiaru skrętu w lewo (art. 23 ust. 1 pkt 2).

UWAGA: choć przepisy tego nie precyzują, rowerzysta pod żadnym pozorem nie powinien ani wyprzedzać ani omijać z prawej strony dużych pojazdów: samochodów ciężarowych, autobusów itp. Mogą one rozpocząć manewr skrętu (lub zjechać na pobocze) gdy rowerzysta podczas wyprzedzania (omijania) znajduje się w martwym polu widzenia kierowcy.

nr
Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim może jechać środkiem pasa ruchu

(art. 16 ust. 7 PoRD). W ten sposób uniemożliwia wyprzedzanie w obrębie tego pasa i zajeżdżanie drogi, a także jest lepiej widoczny na jezdni. "Bezpośrednio przed skrzyżowaniem" należy rozumieć w ten sposób, że manewr ten jest dopuszczalny wszędzie tam, gdzie na jezdni wyznaczono oznakowaniem poziomym pasy ruchu do jazdy w odpowiednim kierunku lub odcinek co najmniej 30-50 m przed skrzyżowaniem, gdzie rowerzysta musi zająć odpowiednie miejsce na jezdni.

UWAGA: ten przepis obowiązuje wyłącznie jeśli z pasa ruchu można opuścić skrzyżowanie w więcej niż jednym kierunku (np. na rondzie). W pozostałych przypadkach rowerzysta może i powinien jechać ok. 1 m od krawędzi jezdni lub linii dzielącej pasy ruchu.

nr
Może jechać obok innego rowerzysty (rowerzystów)

jeśli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego (art. 33 ust. 3a PoRD). W praktyce oznacza to, że jazda obok siebie jest dozwolona, jeśli na drodze nie ma dużego ruchu lub jeśli występuje ograniczenie prędkości do 30 km/godz. lub mniej. Na jezdni ograniczonej krawężnikami samochód, aby wyprzedzić rowerzystę niemal zawsze musi zjechać na sąsiedni pas ruchu. Jeśli na jezdni jest linia ciągła, samochód i tak nie może jej przekroczyć i wyprzedzić, zatem nie można mówić o „utrudnianiu”. Z pewnością utrudnianiem jest natomiast sytuacja, kiedy w obu kierunkach rowerzyści jadą obok siebie i samochody nie mogą ich wyprzedzić. Zawsze jednak warto być uprzejmym i przepuścić samochody. Jazda obok siebie zwykle nie jest możliwa na pasach ruchu dla rowerów w jezdni - są zbyt wąskie. W przypadku zatrzymania przez uprawnione organy w związku z jazdą obok siebie w sytuacjach przedstawionych powyżej jako dopuszczalne odmów przyjęcia mandatu.

nr
Może jechać obok innego pojazdu.

UWAGA: ustawa co prawda wprost zabrania takiego manewru (art. 33 ust. 3 pkt. 1) ale ten przepis jest sprzeczny z art. 24 ust. 12 PoRD dopuszczającym wyprzedzanie przez rowerzystów powoli jadących pojazdów z ich prawej strony (patrz wyżej) i art. 24 ust. 6 PoRD wyłączającym w przypadku art. 24 ust. 12 zakaz zwiększania przez wyprzedzany pojazd prędkości. Pojazd wyprzedzany (samochód) może zwiększać prędkość i w rezultacie wyprzedzający rower będzie - przynajmniej przez pewien czas - jechał obok innego pojazdu. Należy też zauważyć, że żaden przepis ustawy PoRD nie zabrania kierującym innymi niż rower, wózek rowerowy czy furmanka jazdy obok innego pojazdu, w tym roweru, co powoduje asymetrię prawa. W przypadku zatrzymania przez uprawnione organy w związku z jazdą obok innego pojazdu w sytuacjach opisanych powyżej odmów przyjęcia mandatu – patrz dział porady prawne.

 W ekstremalnych warunkach pogodowych (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) wyjątkowo rowerzysta może korzystać z chodnika. Jest to również dopuszczone w każdym przypadku, jeśli pod opieką rowerzysty znajduje się dziecko do lat 10 kierujące samodzielnie rowerem. Ponadto ruch rowerów na chodniku jest dopuszczony warunkowo, jeśli na jezdni dopuszczona jest prędkość wyższa niż 50 km/godz. W tym ostatnim przypadku chodnik musi mieć co najmniej 2 m szerokości. Określa to art. 33 ust. 5 PoRD.

nr
Może przewozić dzieci na rowerze

na specjalnym foteliku (do lat 7, art. 33 ust. 2 PoRD) albo w ciągniętej przez rower przyczepie konstrukcyjnie przeznaczonej do ich przewozu (bez ograniczeń wieku, art. 63 ust. 3 pkt. 4 PoRD).

nr
Może korzystać z opon zimowych z trwale umieszczonymi w nich elementami przeciwślizgowymi (kolcami)

i to przez cały rok, niezależnie od stanu jezdni (czy jest na niej lód czy śnieg). Mówi o tym art. 60 ust. 4 pkt 2 PoRD.

nr
Nie musi mieć włączonego oświetlenia w ciągu dnia.

Nakaz korzystania ze świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie roweru (pozycyjnych) dotyczy jedynie jazdy w nocy i w tunelach. Nakaz jazdy z włączonymi światłami przez całą dobę dotyczy wyłącznie pojazdów, których obowiązkowe wyposażenie stanowią światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej. Podstawę prawną stanowi art. 51 ust. 6 PoRD w połączeniu z par. 53 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wyposażenia technicznego pojazdów (Dz.U. 2003 nr. 32 poz. 262 z późn. zm.)

nr
UWAGA:

kierowanie rowerem po spożyciu alkoholu i pod jego wpływem jest zabronione (podobnie jak pod wpływem „podobnie działających substancji” - narkotyków a także niektórych lekarstw). Wynika to z art. 54 ust. 1 pkt 1 PoRD. Stan po spożyciu (powyżej 0,2 promila alkoholu we krwi) to wykroczenie zagrożone karą do 14 dni aresztu lub grzywny do 5 tysięcy złotych oraz obligatoryjnym zakazem prowadzenia pojazdów (art. 87 Kodeksu Wykroczeń) a pod wpływem alkoholu (powyżej 0,5 promila) to przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku oraz obligatoryjnym zakazem prowadzenia pojazdów (art. 178a § 2 Kodeksu Karnego).  Nie ma znaczenia, czy rowerzysta w takim stanie porusza się po jezdni, drodze dla rowerów czy chodniku stanowiących część drogi publicznej. Zarówno brzmienie przepisu jak i wyroki Sądu Najwyższego wskazują jednak, że przepis ten nie powinien być stosowany poza drogami publicznymi (np. w parkach a także na niektórych drogach dla rowerów. W praktyce jednak - poza ewidentnymi przypadkami takimi jak droga krajowa czy wojewódzka - nie ma możliwości określenia z góry, czy konkretne miejsce jest drogą publiczną czy nie. Przed badaniem alkomatem policjant ma obowiązek poinformować badanego, że ten może zażądać pisemnego protokołu z badania (podstawa prawna: Zarządzenie nr 496 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 roku, Dziennik Urzędowy Komendanta Głównego Policji z 2004 roku nr 5 poz. 40 z pózn zm). Policja ma obowiązek na żądanie badanego taki protokół sporządzić, wskazując w nim między innymi powód przeprowadzonej kontroli.

opis fotografii
×
opis fotografii
×
# przepisy rowerowe
Strona opracowana w ramach projektu Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG