×
logo WIR
 
 

wymagane tematy na kartę rowerową

pkt1pkt2pkt3pkt4pkt5pkt6pkt7pkt8pkt9pkt10pkt11pkt12pkt13pkt14pkt15pkt16pkt17
 
 

nr
Bezpieczeństwo pieszych.

Zasady obowiązujące pieszych w różnych miejscach i sytuacjach drogowych.

Osoba szkolona zna zasady obowiązujące pieszych w ruchu drogowym, rozpoznaje znaki drogowe i stosuje się do nich, właściwie reaguje na sygnały oraz polecenia, potrafi dostosować swoje zachowanie do zaistniałych sytuacji, rozumie konieczność używania elementów odblaskowych.


 1. Gdzie można przechodzić przez jezdnię?
 2. Czy pieszy ma pierwszeństwo przy wchodzeniu na pasy?
 3. Kiedy trzeba mieć odblaski?
 4. Kiedy przechodzenie jest niebezpieczne?
 5. Jak poruszać drogą bez chodnika?
 6. Na co zwracać uwagę gdy kierowca przepuszcza na nas na pasach na drodze wielopasmowej?

nr
Rowerzysta  na drodze publicznej. 

Warunki dopuszczenia rowerzysty do ruchu drogowego:

Osoba szkolona zna i rozumie wymagania niezbędne do uzyskania karty rowerowej.


 1. Kto musi mieć uprawnienia do jazdy rowerem?
 2. Kto zgodnie z prawem jest rowerzystą?
 3. Gdzie można poruszać się bez uprawnień?
 4. Jakie są możliwe skutki braku karty?
 5. Czym różni się rower od rykszy?
 6. Jaką szerokość maksymalną może mieć rower?

nr
3. Bezpieczeństwo rowerzysty.

Rowerzysta
– wygodny strój i obuwie, dostosowane do warunków atmosferycznych
oraz właściwe wyposażenie: kask, rękawice, kamizelka i inne elementy, odblaskowe.

Rower
– obowiązkowe wyposażenie mające istotny wpływ na bezpieczeństwo jazdy: oświetlenie, sprawne hamulce, sprawny sygnał, dźwiękowy.

Osoba szkolona potrafi wyjaśnić znaczenie: właściwego ubioru, w tym kasku, sprawnego roweru, stosowania różnego rodzaju elementów odblaskowych dla bezpieczeństwa rowerzysty.


 1. Jaki jest najważniejszy dla bezpieczeństwa element wyposażenia roweru?
 2. Uszereguj elementy wyposażenia z zgodnie najważniejszego do najmniej ważnego (która kolejność jest właściwa)?
 3. Dlaczego dzwonek rowerowy jest ważnym (obowiązkowym) wyposażeniem roweru?
 4. Czy istnieje obowiązek jazdy w kasku?
 5. Jaki rodzaj światła w rowerze jest obowiązkowy w dzień i musi być przymocowany na stałe?
 6. Jaki rodzaj odblasków rowerowych, nie jest obowiązkowy, ale bardzo poprawia bezpieczeństwo rowerzysty po zmroku?

nr
4. Konserwacja i obsługa roweru.

Konserwacja roweru: usuwanie brudu, ustawianie siodełka, kierownicy i świateł, sprawdzanie stanu ogumienia, łańcucha i hamulców.

Osoba szkolona wie, jak należy przygotować rower do jazdy. Umie wykonać podstawowe czynności z zakresu konserwacji roweru.


 1. Dlaczego jeden wymagany przepisami sprawny  hamulec nie zapewnia efektywnego hamowania?
 2. Ile sprawnych  hamulców powinien mieć rower?
 3. Jak ustawić właściwą wysokość siodełka? Dlaczego właściwa wysokość siodełka jest istotna?
 4. Jakie powinno być właściwe ciśnienie w oponie rowerowej?
 5. Dlaczego warto mieć właściwe ciśnienia w oponach rowerowych?

nr
5. Technika jazdy rowerem.

Doskonalenie umiejętności: wsiadania i ruszania, jazdy na wprost, jazdy po łuku, jazdy z trzymaniem, kierownicy jedną ręką, hamowania i zatrzymania.

Osoba szkolona ma opanowaną technikę jazdy rowerem.


 1. Jaki jest najbardziej niebezpieczny manewr dla rowerzysty na drodze?
 2. Jakie umiejętności techniczne jazdy musi posiadać rowerzysta?
 3. Dlaczego rowerzysta musi umieć prowadzić rower jedną ręką i oglądać się za siebie nie zmieniając toru jazdy?
 4. Kiedy rowerzysta powinien sygnalizować manewry?
 5. Która kolejność  zachowań jest prawidłowa podczas skręcania w lewo?

nr
6. Hierarchia ważności norm, znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń dawanych przez osobę kierującą ruchem.

Analiza przykładowych sytuacji, w których ma zastosowanie hierarchia ważności dyspozycji: poleceń, sygnałów, znaków i obowiązujących przepisów w odniesieniu do kierujących pojazdami i pieszych.

Osoba szkolona zna przyjętą hierarchię ważności reguł w ruchu drogowym i jej przestrzega.


 1. Jaka jest właściwa hierarchia znaków i sygnałów drogowych (która kolejność jest właściwa)?
 2. Czy polecania policjanta kierującego ruchem są ważniejsze od sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu?

nr
7. Zasady obowiązujące rowerzystów w ruchu drogowym;

śluza rowerowa, Zasady: ruchu prawostronnego, ograniczonego zaufania, szczególnej ostrożności; wykorzystanie śluzy rowerowej.

Osoba szkolona potrafi wyjaśnić znaczenie stosowania tych zasad w ruchu drogowym.


 1.  
 2. Po której stronie drogi powinien poruszać się rowerzysta?
 3. W jakich sytuacja rowerzysta nie musi jechać przy prawej krawędzi jezdni?
 4. Co stanowi największe zagrożenie dla rowerzysty?
 5. Komu nie powinien nigdy ufać rowerzysta?
 6. W jakich miejscach na drodze zachować  szczególną  ostrożności, bo najczęściej dochodzi tam do wypadków?
 7. Czy zasada ograniczonego zaufania oznacza, że trzeba zawsze ustępować pierwszeństwa samochodom?

nr
8. Kultura na drodze.

Regulacje normujące życie społeczne: unikanie zachowań agresywnych, tolerancja, życzliwość, empatia.

Osoba szkolona ma świadomość, że przestrzeganie norm społecznych na drodze zwiększa bezpieczeństwo i wygodę wszystkich uczestników ruchu drogowego.


 1. Dlaczego nie warto straszyć pieszych na chodnikach?
 2. Czy powinno się dzwonić na pieszych?
 3. Jak ostrzegać pieszych dzwonkiem rowerowym?

nr
9. Manewry.

Zdobywanie umiejętności: włączania się do ruchu, skręcania w prawo, skręcania w lewo, zawracania, wymijania, omijania, wyprzedzania, zatrzymywania, w tym zatrzymania z wykorzystaniem śluzy rowerowej.

Osoba szkolona potrafi bezpiecznie wykonać wymienione manewry.


(pytania z punktu:  technika jazdy).

 1. Kiedy rowerzysta może wyprzedzać z prawej strony?
 2. Jakich pojazdów nie może wyprzedzać rowerzysta z prawej strony?
 3. Komu rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa włączając się do ruchu?
 4. Czym się różni wyprzedzanie od wymijania?

nr
10. Zagrożenia w ruchu drogowym.

Analiza różnych sytuacji wynikających z niewłaściwego zachowania rowerzysty w ruchu drogowym. Przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez rowerzystów.

Osoba szkolona potrafi przewidzieć następstwa niewłaściwych zachowań rowerzysty, trafnie ocenia sytuacje i wyciąga wnioski.


 1. Jaka jest najczęstsza przyczyna wypadków z udziałem rowerzystów?
 2. Jakie miejsca są najbardziej niebezpieczne dla rowerzysty?
 3. Z czyjej winy zdarzają się najczęściej wypadki z udziałem rowerzystów?
 4. Kiedy i w jakich warunkach dochodzi do wypadków z rowerzystami?
 5. Który z czynników ma największy wpływ na bezpieczeństwo rowerzysty?
 6. Jak odróżnić ulicę bezpieczną dla rowerzysty od niebezpiecznej?
 7. Zasady wyboru bezpiecznej trasy?Kiedy lepiej skręcać w lewo na dwa razy?
 8. Czy jazda zgodna z przepisami gwarantuje rowerzyście bezpieczeństwo?
 9. Dlaczego jazda po wcale chodniku nie zapewnia rowerzyście bezpieczeństwa?
 10. Kiedy jazda po chodniku jest bardziej niebezpieczna niż jazda ulicą?
 11. W jakim miejscu istnieje największe ryzyko wypadku dla rowerzysty jadącego po drodze dla rowerów?

nr
11. Znaki i sygnały drogowe, w szczególności dotyczące rowerzystów

Rodzaje sygnałów i znaków drogowych i ich analiza w odniesieniu do konkretnych sytuacji w ruchu drogowym.

Osoba szkolona zna znaki i sygnały drogowe i właściwie na nie reaguje.


 1. Do jakiej grupy znaków drogowych należy znak „droga dla rowerów”?
 2. Do jakiej grupy znaków drogowych należy znak „zakaz jazdy rowerem”?
 3. Do jakiej grupy znaków drogowych należy znak „uwaga rowerzysta”?
 4. Dlaczego znaki określające pierwszeństwo ma  specyficzne, odmienne od innych znaków kształty?
 5. Co oznacza znak (obrazek: droga dla rowerów i pieszych?
 6. Co to są znaki poziome?
 7. Jak wygląda znak oznaczający powierzchnie przeznaczoną dla ruchu rowerowego?
 8. Co oznacza znak tzw. sierżanta rowerowego (obrazek)?
 9. Jak oznaczony jest przejazd dla rowerzystów przez jezdnię?

nr
12. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach.

Zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach: równorzędnych, z drogą z pierwszeństwem, o ruchu okrężnym, o ruchu kierowanym.
Osoba szkolona potrafi określić, komu ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejazdu na konkretnym skrzyżowaniu.


 1. Krzyżówka typu „kto ma pierwszeństwo?” z rowerzystom jadącym na zasadach ogólnych.
 2. Krzyżówka z rowerzystą na przejeździe rowerowym z pierwszeństwem?
 3. Krzyżówka z rowerzystą na przejeździe rowerowym bez pierwszeństwa?

nr
13. Sygnały wysyłane przez różne pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym.

Sygnały pojazdów uprzywilejowanych w ruchu. Sposoby sygnalizowania planowanych manewrów, np. skrętu w lewo lub w prawo, zmiany pasa ruchu, zawracania, włączania się do ruchu, cofania.
Osoba szkolona właściwie interpretuje sygnały wysyłane przez różne pojazdy i odpowiednio na nie reaguje.


 1. W jaki sposób rowerzysta sygnalizuje manewry?
 2. W jak poznać zamiary kierowców?

nr
14. Bezpieczna prędkość.

Droga zatrzymania w zależności od warunków, w jakich porusza się pojazd, i jego prędkości.
Osoba szkolona rozumie zależność długości drogi hamowania pojazdu od różnych czynników.


 1. Od czego zależy droga hamowania rowerzysty?
 2. Dlaczego pojazdy duże są bardziej niebezpieczne dla rowerzysty niż zwykłe samochody?
 3. Co to jest „martwe pole”?

nr
15. Wycieczki rowerowe.

Zasady obowiązujące rowerzystów jadących w grupie: dozwolona liczba rowerzystów, zachowanie bezpiecznej odległości, dostosowanie tempa jazdy do najsłabszego członka grupy, zasady ruchu drogowego. Bezpieczne przewożenie bagażu na rowerze – rozłożenie bagażu i jego umocowanie.
Osoba szkolona zna obowiązujące zasady ruchu drogowego i potrafi bezpiecznie jechać w grupie. Potrafi określić, co i w jaki sposób można przewozić na rowerze. Przewiduje zagrożenia mogące być skutkiem niewłaściwego przewożenia bagażu.


 1. Czy wożenie ludzi na bagażniku lub ramie rowerowej jest dozwolone?
 2. O o czym należy pamiętać jadąc w kolumnie rowerzystów?

nr
16. Postępowanie w razie wypadku

Przekazywanie informacji o wypadku. Udzielanie pierwszej pomocy, numery alarmowe, treści przekazywanych informacji.
Osoba szkolona zna numery alarmowe oraz potrafi sformułować i przekazać informację o wypadku. Umie podjąć odpowiednie działania w przypadku wystąpienia drobnych urazów.


 1. Podstawowe numery alarmowe, to: ….
 2. Informacja podawana służbą o wypadku powinna zawierać…
 3. Kto ma obowiązek udzielać pierwszej pomocy po wypadku?

nr
17. Zachowanie rowerzysty na drodze dla rowerów

Przekazanie informacji na temat niebezpieczeństw wynikających z poruszania się po drodze dla rowerów oraz zasad obowiązujących rowerzystów jadących po drodze dla rowerów.
Osoba szkolona zna obowiązujące zasady ruchu drogowego i potrafi bezpiecznie jechać po drodze dla rowerów.


 1. Czy jazda drogami rowerowymi jest obowiązkowa?
 2. Gdzie musi poruszać się rowerzysta, gdy nie ma drogi rowerowej?
 3. Jakie są rodzaje tzw. ścieżek rowerowych?
 4. Czym różnić się pas ruchu dla rowerów od drogi dla rowerów?
 5. Kiedy dozwolona jest jazda po chodniku?
 6. Jak poznać w czy nie jedzie się pod prąd drogą lub pasem rowerowym kierunku?
 7. Co to jest kontrapas?
 8. Czym się różni kontrapas od kontra ruchu?
 9. Czy żeby jechać rowerem pod kąt drogi jednokierunkowej konieczny jest kontrapas?
 10. Kiedy wolno jechać rowerem pod prąd drogi jednokierunkowej?
 11. Jaki rodzaj pobocza jest obowiązkowy, dla rowerzysty?
 12. Do czego służy śluza rowerowa?
 13. W jaki sposób korzystać ze śluzy rowerowej, gdy dojeżdżając do niej mamy zielone światło?
 14. W jaki sposób korzystać ze śluzy rowerowej, gdy dojeżdżając do niej mamy czerwone światło?
opis fotografii
×
opis fotografii
×
# karta rowerowa
Strona opracowana w ramach projektu Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG