login:   haslo:   zarejestruj sie przypomnij dane
jak zarejestrować się jako członek druzyny rowerowej - uczeń
 
jak zarejestrować się jako lider rowerowy - nauczyciel
tytul: wyniki konkursu Rowerowa Szkola 2013tytul: Konkurs „Rowerowa Szkoła” – edycja 2014tytul: Rozstrzygnięcie konkursu Rowerowa Szkoła – edycja 2014tytul: Szkoły biorące udział w konkursie
12 kwietnia 2012r.

Informacje podstawowe

 1. Konkurs Rowerowa Szkoła jest integralnym elementem projektu edukacyjnego Rowerowa Szkoła.
 2. Przedmiotem konkursu są działania na rzecz popularyzacji komunikacji rowerowej oraz tworzenia szkoły przyjaznej rowerzyście, w szczególności wszelkie formy aktywności realizowane w ramach oferty projektu edukacyjnego Rowerowa Szkoła lub inne o podobnym celu i charakterze.
 3. Organizatorem konkursu jest Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, działająca w ramach ogólnopolskiej sieci organizacji rowerowych Miasta dla Rowerów.
 4. Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów szkól ponadgimnazjalnych, gimnazjów i końcowych klas szkół podstawowych.
 5. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:
  1. kategoria I (indywidualna): dla najbardziej aktywnych uczniów;
  2. kategoria II (indywidualna): dla najbardziej aktywnych i nauczycieli;
  3. kategoria III (grupowa): dla drużyn/sekcji rowerowych (nauczyciel wraz z najaktywniejszymi uczniami)
  4. kategoria IV (grupowa): dla szkół. 
 6. Nagrodami w konkursie są:
  1. W kategoriach I i II: atrakcyjne akcesoria rowerowe (solidne zapięcia i oświetlenie) – w kategoriach indywidualnych (dla najaktywniejszych uczniów i nauczycieli),
  2. W kategorii III: bezpłatny udział w krótkim obozie rowerowym ze znanym podróżnikiem rowerowym – dla szkolnych drużyn rowerowych,
  3. W kategorii IV: komplet elementów do wykonania wzorcowego parkingu rowerowego wraz z systemem monitoringu – dla najbardziej aktywnych szkół;
  4. W kategoriach II i IV: dyplomy potwierdzające zaangażowanie i osiągnięte efekty – dla nauczycieli i szkół.

Udział w konkursie

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest zarejestrowanie się w odpowiednim dla danej kategorii panelu konkursowym na stronie projektu (http://rowerowaszkola.pl).
 2. Panel konkursowy/rejestracyjny dla nauczyciela jest jednocześnie panelem rejestracji szkoły i drużyn/sekcji rowerowych,
 3. Zarejestrowanie nauczyciela jest równoznaczne ze zgłoszeniem szkoły do udziału w projekcie/konkursie i powinno być uzgodnione z dyrekcją placówki/placówek, na których terenie nauczyciel będzie realizował aktywności prorowerowe;
 4. Udział w projekcie „Rowerowa Szkoła” jest równoważny z udziałem Konkursie projektowym, przy czym uczestnik może dobrowolnie zrezygnować z przyjęcia nagród i wyróżnień ewentualnie mu przyznanych; 
 5. Panel konkursowy/rejestracyjny dla ucznia wypełnia uczeń, wybierając w nim nauczyciela opiekuna i, odpowiednią drużynę/sekcję oraz placówkę w której pobiera naukę.
 6. Udział ucznia w konkursie wymaga uprzedniego zgłoszenia się do konkursu wybranego nauczyciela-opiekuna wraz z palcówką (bez zaznaczenia wszystkich wymaganych pól rejestracja zostanie zamrożona), którego zadaniem będzie potwierdzeni danych zgłoszeniowych podanych przez ucznia.
 7. Za prawdziwość danych podanych w panelach konkursowych odpowiada nauczyciel.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji zawartych w panelach i natychmiastowego wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
 9. Rejestracja w panelu wymaga wcześniejszego zapoznania się z regulaminem i jest jednoznaczna z oświadczeniem o akceptacji jego treści.
 10. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego uczestnik otrzyma hasło dostępowe konieczne do korzystania z panelu konkursowego.
 11. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie systematycznie sprawdzanego adresu poczty elektronicznej, dzięki któremu możliwe będzie przesyłanie informacji przez organizatora.

Zasady konkursu

 1. W konkursie nagradzane będą działania podjęte przez uczestników na rzecz promocji ruchu rowerowego oraz wprowadzania prorowerowych zmian w szkole i jej otoczeniu, zwłaszcza działania wynikające z realizacji projektu Rowerowa Szkoła, a także wszelkie działania o zbliżonym charakterze.
 2. Podejmowane formy aktywności oceniane będą na podstawie relacji z ich przebiegu umieszczanych/publikowanych zgodnie z instrukcją w internecie za pomocą panelu konkursowego, które następnie będą oceniane przez organizatora.
 3. Umieszczenie relacji możliwe będzie z poziomu panelu nauczyciela i ucznia, przy czym w tym drugim przypadku relacja będzie uznawana przez organizatora jako zgłoszona po uprzednim zatwierdzeniu przez nauczyciela z poziomu jego panelu.
 4. Umieszczanie w panelu materiałów (zdjęć i tekstów) oznacza przekazanie na rzecz Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej praw autorskich do ich prezentowania i wykorzystywania w publikacjach (w zakresie nie naruszającym osobistych praw autorskich twórców).
 5. Niedozwolone jest umieszczenie w panelu materiałów i treści będących zastrzeżoną własnością osób  i podmiotów trzecich.
 6. Nadesłane materiały będą upubliczniane w internecie po akceptacji organizatora.

Ocena

 1. W konkursie dokonywana będzie ocena punktowa za następujące rodzaje działań prorowerowych:
  1. realizacja lekcji w oparciu o scenariusze będące częścią projektu międzyprzedmiotowego Rowerowa Szkoła, dostępnych pod adresem www.rowerowaszkola.pl/edukacja.php (0-10 punktów),
  2. realizacja zajęć edukacyjnych propagujących jazdę rowerem, zasady bezpieczeństwa ruchu, ideę zrównoważonego transportu itp. (według propozycji prelekcji zawartych w ofercie projektu Rowerowa Szkoła lub innych o podobnym charakterze) (0-10 punktów),
  3. realizacja na terenie szkoły lub poza nią wydarzeń i imprez związanych z tematyką rowerową, posiadających walor edukacyjny (0-10 punktów),
  4. działania na rzecz wprowadzania w szkole zmian w celu przekształcenie jej w bardziej przyjazną ruchowi rowerowemu (rowerowy audyt szkoły, analiza SWOT dla ruchu rowerowego w szkole, wdrożenia planu naprawczego itp.) (0-10 punktów),
  5. działania zmierzające do przekształcenia otoczenia szkoły w przyjazne ruchowi rowerowemu (rowerowa mapa okolicy, plan usunięcia barier dla ruchu rowerowego, lokalna kampania społeczna na rzecz wprowadzenia planu naprawczego) (0-10 punktów).
  6. wycieczki rowerowe (0-5 punktów),
  7. inne działania propagujące rower jako środek transportu (0-5 punktów).
 2. Przedmiot oceny względem poszczególnych kategorii uczestników:
  1. kategoria I – uczeń – rowerowy aktywista: ilość i jakość działań prorowerowych, których był uczestnikiem,  oraz liczba „dni rowerowych” (dni, w których dojeżdżał do szkoły na rowerze) – na postawie danych w osobistym panelu konkursowym, po potwierdzeniu przez nauczyciela;
  2. kategoria II – drużyna rowerowa: ilość i jakość  wspólnie realizowanych działań prorowerowych oraz sumaryczna liczba „dni rowerowych” jej członków – na podstawie relacji umieszczonych w panelu konkursowym drużyny oraz wszystkich jej członków;
  3. kategoria III – nauczyciel – rowerowy lider: ilość i jakość przeprowadzonych osobiście lub zainicjowanych działań prorowerowych: w tym liczba zajęć edukacyjnych prowadzonych samodzielnie lub koordynowanych przez niego (prowadzonych przez innych nauczycieli, niezarejestrowanych jako liderzy rowerowi) – na podstawie relacji umieszczonych w panelu konkursowym;
  4. kategoria IV – szkoła/placówka prorowerowa: ilość i jakość wszystkich działań prorowerowych prowadzonych przez drużyny rowerowe, nauczycieli i uczniów działających na terenie danej placówki – na podstawie danych umieszczonych w panelu konkursowym.
 3. Oceny przesłanych materiałów dokona jury powołane przez organizatora.
 4. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie

Terminy

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych edycji konkursu, wraz z terminem ogłoszenia wyników, podane zostaną przez organizatora w ogłoszeniu konkursowym zamieszczonym na stronie internetowej www.rowerowaszkola.pl.
 2. Ocenie konkursowej podlegać będą wyłącznie działania zrealizowane  i zrelacjonowane w internecie podanym w aktualnym ogłoszeniu konkursowym.

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie projektu, a laureaci będą powiadomieni o wynikach równolegle pocztą elektroniczną.
 2. Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody zgodnie z informacją z ogłoszenia konkursowego.
 3. W zależności od charakteru nagrody organizator może od nagrodzonych szkół lub liderów drużyn rowerowych zażądać wykonania w wyznaczonym terminie czynności niezbędnych do jej przekazania (np. dostarczenie niezbędnych informacji, spełnienie warunków formalnych). Niewywiązanie się z tego warunku będzie równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
Ranking na najlepszy artykuł: Aby wziąc udział w głosowaniu, należy zarejestrować się w seriwisie
zaglosuj:
zobacz
autor pracy: 1
Kaśka Chrząszcz
1
dolnośląskie
sprawiedliwy@handel.pl
terra ---- DyLu2011--- 1
link terra